Home   About Us   Staff and volunteers   RESPITE SERVICES ROTA DECEMBER

RESPITE SERVICES ROTA DECEMBER

14th December 2019
Tasnima Ahmed (L)
Steven Dawkins (L)
Sabba Shahid (L)
Harry Spillane (LCO)
Nadia Adillahi
Najiyah Ahmed
Adnan Ahmed
Emaan Ahmed
Sana Ahmed
Shamima Gani
Misbah Hussain
Simran Hussain
Halima Khan
Megan Lee
Mohammed Mahedi
Vishal Mehta
Asad Muhammed Hyder
Sonya Nazir
Charlie Nelson
Kurt Price
Sahira Saghir
Zeshaan Shah
Iram Shazadi
Rebecca Stein
Wafa Talat
Leyla Zaman
Maisha Hoque
Alex Brennan (V)
Isha Rehan Badar (V)
Nosheen Shah (V)
Subathra Balsubramniam (V)
Amani Liaquat (V)
Anika Uddin (V)
Marjana Akhtar (V)
Tahmin Begum (V)
Amira Bibi (V)